Share

RSTV Vishesh – Feb 14, 2018 : ब्लॉकचेन तकनीक | Blockchain Technology

Anchor: Deepak Dobhal

Production Team: Zaigham Murtaza, Ritu Kumar, Leena Sharma, Akash Popli

Video Editing: Ashish Katoch, Vikas, Pitambar Joshi

Graphics: Nirdesh, Girish

Social Media: Aparna, Rama Shanker, Purna Chandra Mohapatra, Deepak Sehgal

Leave a Comment